id like to make a reservation

 • I'd like to make a reservation
 • Tôi muốn đặt trước
 • Can I make a reservation?
 • Có đặt trước được không?
 • Do you want to make a deposit or make a withdrawal?
 • Anh muốn gửi tiền hay rút tiền?
 • I have a reservation
 • Tôi đã đặt trước
 • I'd like to make a phone call
 • Tôi muốn gọi điện thoại
 • Can I make an appointment for next Wednesday?
 • Tôi có thể xin hẹn vào thứ tư tới không?
 • How much money do you make?
 • Bạn kiếm bao nhiêu tiền?
 • Make yourself at home
 • Cứ tự nhiên
 • Make yourself comfortable
 • Cứ tự nhiên
 • Make best use of
 • tận dụng tối đa
 • The instructions on it tell you how to take it. Make sure you read them carefully
 • Tờ hướng dẫn sử dụng đã chỉ dẫn cách dùng. Ông cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhé
 • I need to make a withdrawal
 • Tôi cần rút tiền
 • To buy it will never make you regret
 • Chị mua hàng này sẽ không bao giờ phải hối tiếc đâu
 • Shall we make it 2 o’clock?
 • Chúng ta hẹn gặp lúc 2 giờ được không?
 • Be careful not to make the same kinds of mistake again.
 • Hãy cẩn thận, đừng để mắc lỗi tương tự nữa.
 • That’s almost cost price, but we could lower if you want to make a big purchase.
 • Đó gần như là giá vốn rồi, nhưng chúng tôi vẫn có thể giảm giá nếu ông đặt mua số lượng nhiều.
 • Make some noise!
 • Sôi nổi lên nào!
 • Does this flight make any stopovers
 • Chuyến bay này có thực hiện chuyển tiếp không?
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?

Những từ liên quan với ID LIKE TO MAKE A RESERVATION

make