ill talk to you soon

 • I'll talk to you soon
 • Tôi sẽ sớm nói chuyện với bạn
 • I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • We’ll soon give you a satisfactory replay.
 • Chúng tôi sẽ sớm cho ông một câu trả lời thỏa đáng.
 • As soon as possible.
 • Càng sớm càng tốt
 • He's coming soon
 • Anh ta sắp tới
 • The rain will be rain soon over
 • Mưa sẽ sớm tạnh.
 • There’s something I'd like to talk to you.
 • Có vài điều tôi muốn nói với ông.
 • Ms.Green, may I talk to you for a minute?
 • Cô Green, tôi có thể nói chuyện với cô một phút không?
 • Tell him that I need to talk to him
 • Nói với anh ta là tôi cần nói chuyện với anh ta
 • I’m here to talk about importing children’s clothing.
 • Tôi ở đây để nói về việc nhập khẩu quần áo trẻ em.
 • Can we talk a little bit about the project?
 • Chúng ta có thể nói chuyện một chút về dự án này không?
 • Hello, this is Ms. Kimura. Can I talk to Mr.Brown?
 • Xin chào! Tôi là Kimura. Tôi có thể nói chuyện với ông Brown không?
 • 30 không? Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • The instructions on it tell you how to take it. Make sure you read them carefully
 • Tờ hướng dẫn sử dụng đã chỉ dẫn cách dùng. Ông cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhé
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • If you open a current account you may withdraw the money at any time
 • Nếu mở tài khoản vãng lai quý khách có thể rút tiền bất cứ lúc nào
 • When you wish an important letter to be sent to the receiver safely, you can register it at the post office
 • Khi anh muốn 1 bức thư quan trọng được gửi tới người nhận an toàn, anh có thể đến bưu điện gửi bảo đảm
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?

Những từ liên quan với ILL TALK TO YOU SOON