Knockdown | Nghĩa của từ knockdown trong tiếng Anh

/ˈnɑːkˌdaʊn/

  • Tính từ
  • rất thấp
  • tháo ra lắp vào dễ dàng
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày