knuckle

/ˈnʌkəl/

 • Danh Từ
 • khớp đốt ngón tay
 • khuỷ, đốt khuỷ (chân giò lơn, cừu...)
 • (kỹ thuật) khớp nối
 • to get a rap on (over) the knuckles
  1. bị đánh vào đốt ngón tay
 • (nghĩa bóng) bị mắng mỏ, bị trách phạt
 • near the knuckle
  1. (thông tục) gần đi đến chỗ thô thục bất lịch sự (câu chuyện, câu nói đùa...)
 • Động từ
 • cốc (bằng ngón tay)
 • ấn bằng ngón tay gặp lại
 • tì đốt ngón tay xuống đất (để bắn bi)
 • to knuckle down; to knuckle under
  1. đầu hàng, chịu khuất phục
 • to knuckle down to one's work
  1. tích cực (kiên quyết) bắt tay vào việc

Những từ liên quan với KNUCKLE

bow, buckle, defer, renounce, agree, leave, abandon, capitulate, relinquish, perish, cease, quit, concede, acknowledge, cede