Local | Nghĩa của từ local trong tiếng Anh

/ˈloʊkəl/

 • Tính từ
 • địa phương
  1. local authorities: nhà đương cục địa phương
  2. local time: giờ địa phương
  3. local colour: (văn học) màu sắc địa phương
  4. local government: chính quyền địa phương
 • bộ phận, cục bộ
  1. local war: chiến tranh cục bộ
 • (toán học) (thuộc) quỹ tích
 • Danh Từ
 • người dân địa phương; người làm nghề tự do ở địa phương; người giảng đạo ở địa phương
 • tin tức địa phương
 • xe lửa địa phương
 • tem địa phương
 • đội thể thao (bóng đá, bóng chuyền...) địa phương
 • (số nhiều) kỳ thi địa phương
 • (thông tục) trụ sở, công quán
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày