pneumatic

/nʊˈmætɪk/

 • Tính từ
 • (thuộc) khí, (thuộc) hơi
 • (kỹ thuật) chạy bằng khí, chạy bằng hơi
  1. pneumatic hammer: búa hơi, búa gió
 • chạy bằng lốp hơi, có lốp hơi
 • (động vật học) có nhiều khoang khí, xốp (xương chim)
 • (tôn giáo) (thuộc) tinh thần, (thuộc) linh hồn
 • Danh Từ
 • lốp hơi, lốp bơm hơi
 • xe chạy bằng lốp hơi

Những từ liên quan với PNEUMATIC

light, breezy, atmospheric, fresh, exposed, drafty, gaseous