requisition

/ˌrɛkwəˈzɪʃən/

 • Danh Từ
 • sự yêu cầu
 • tiêu chuẩn đòi hỏi
  1. the requisitions for a university degree: các tiêu chuẩn được cấp bằng đại học
 • lệnh
  1. under the requisition of the town council: theo lệnh của hội đồng thành phố
 • lệnh trưng dụng, lệnh trưng thu
  1. to put in requisition; to bring (call) into requisition: trưng dụng
 • Động từ
 • trưng dụng, trưng thu

Những từ liên quan với REQUISITION

appropriation, order, exact, claim, request, seizure, challenge, buy, solicit, require, occupation