still

/ˈstɪl/

 • Tính từ
 • im, yên, tĩnh mịch
  1. to stand still: đứng im
  2. a still lake: mặt hồ yên lặng
  3. to be in still meditation: trầm tư mặc tưởng
 • làm thinh, nín lặng
  1. to keep a still tongue in one's head: làm thinh, nín lặng
 • không sủi bọt (rượu, bia...)
 • the still small voice
  1. tiếng nói của lương tâm
 • still waters run deep
  1. (xem) deep
 • Trạng Từ
 • vẫn thường, thường, vẫn còn
  1. he is still here: nó vẫn còn ở đây
 • tuy nhiên, ấy thế mà
  1. he is old and still he is able: ông ấy già rồi ấy thế mà vẫn có đủ năng lực
 • hơn nữa
  1. still greater achievements: những thành tựu to lớn hơn nữa
 • Danh Từ
 • sự yên lặng, sự yên tĩnh, sự tĩnh mịch
  1. in the still of night: trong sự yên tĩnh của ban đêm
 • bức ảnh chụp (khác với bức ảnh in ra từ một cuốn phim chiếu bóng)
 • (thông tục) bức tranh tĩnh vật
 • Động từ
 • làm cho yên lặng, làm cho bất động
 • làm cho yên lòng, làm cho êm, làm cho dịu
  1. to still someone's fear: làm cho ai bớt sợ
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) lặng, lắng đi
  1. the wind stills: gió lặng
 • Danh Từ
 • máy cất; máy cất rượu
 • Động từ
 • chưng cất; cất (rượu)
 • vẫn

Những từ liên quan với STILL

static, stable, notwithstanding, even, closed, smooth, halcyon, nevertheless, quietude, nonetheless, fixed