that restaurant is not expensive

 • That restaurant is not expensive
 • Nhà hàng đó không đắt
 • It's not very expensive
 • Nó không đắt lắm
 • Anh thật tốt bụng đã mời chúng tôi.
 • I hope you enjoy the party.
 • Chúng trông thật hấp dẫn.
 • This is the most beautiful desserts I’ve ever seen in my life.
 • That's too expensive
 • Như vậy đắt quá
 • The books are expensive
 • Những quyển sách đắt tiền
 • That’s still rather expensive
 • Giá như vậy vẫn còn hơi đắt.
 • Can you recommend a good restaurant?
 • Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon không?
 • Have you eaten at that restaurant?
 • Bạn đã ăn ở nhà hàng này chưa?
 • I was about to leave the restaurant when my friends arrived
 • Tôi sắp rời nhà hàng khi những người bạn của tôi tới
 • I'd like to eat at 5th street restaurant
 • Tôi muốn ăn ở nhà hàng trên đường số 5
 • Is there a restaurant in the hotel?
 • Trong khách sạn có nhà hàng không?
 • There's a restaurant near here
 • Có một nhà hàng gần đây
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Where's the closest restaurant?
 • Nhà hàng gần nhất ở đâu?
 • After our visit, we’ll have lunch in a local Korean restaurant
 • Sau chuyến tham quan,chúng ta sẽ ăn trưa ở nhà hàng Hàn Quốc
 • He's not in right now
 • Ngay lúc này anh ta không có đây
 • I'm not afraid
 • Tôi không sợ
 • I'm not American
 • Tôi không phải người Mỹ
 • I'm not busy
 • Tôi không bận

Những từ liên quan với THAT RESTAURANT IS NOT EXPENSIVE