tinge

/ˈtɪnʤ/

 • Danh Từ
 • màu nhẹ
  1. a tinge of blue: màu xanh nhẹ
 • vẻ, nét thoáng
  1. a tinge of affectation: vẻ hơi điệu bộ, vẻ hơi màu mè
 • Động từ
 • nhuốm màu, pha màu
 • có vẻ, đượm vẻ
  1. his admiration was tinged with envy: sự khâm phục của nó đượm vẻ ghen tị

Những từ liên quan với TINGE

tincture, stain, pinch, hue, shade, coloring, streak, coloration, cast, drop, nib, dye, pigment, imbue