vehement

/ˈviːjəmənt/

 • Tính từ
 • mãnh liệt, kịch liệt, dữ dội, sôi nổi
   1. a vehement desire: dục vọng mãnh liệt
    a vehement speaker: diễn tả sôi nổi
    a vehement wind: cơn gió dữ
    vehement opposition: sự phản đối kịch liệt
    a vehement onset: cuộc tấn công mãnh liệt