wholesale

/ˈhoʊlˌseɪl/

 • Danh Từ
 • (thưng nghiệp) sự bán buôn, sự bán sỉ
  1. to sell by wholesale: bán buôn
  2. wholesale and retail: bán buôn và bán lẻ
 • (nghĩa bóng) c lô, c khối
 • Tính từ
 • (thưng nghiệp) buôn, sỉ
  1. wholesale trade: bán buôn
  2. wholesale price: giá bán buôn
 • (nghĩa bóng) quy mô lớn; hàng loạt, hàng đống
  1. wholesale slaughter: sự tàn sát hàng loạt