whoop

/ˈhuːp/

 • húp! (tiếng thúc ngựa)
 • Danh Từ
 • tiếng kêu, tiếng la lớn, tiếng reo, tiếng hò reo
  1. whoops of joy: những tiếng reo mừng
 • tiếng ho khúc khắc
 • Động từ
 • kêu, la, reo, hò reo
 • ho khúc khắc
 • to whoop for
  1. hoan hô
 • to whoop it up for
  1. (thông tục) vỗ tay hoan nghênh

Những từ liên quan với WHOOP

yell, cry, hoot, scream, cheer, holler, shriek, shout, jeer, bellow, howl, boo, squawk