worm

/ˈwɚm/

 • Danh Từ
 • (động vật học) giun; sâu, trùng
 • (kỹ thuật) đường ren (của vít)
 • (nghĩa bóng) người không đáng kể, người đáng khinh, đồ giun dế
 • I am a worm today
  1. hôm nay tôi không được khoẻ
 • even a worm will turn
  1. con giun xéo lắm cũng quằn
 • the worm of conscience
  1. sự cắn rứt của lương tâm
 • Động từ
 • (nghĩa bóng) chui vào, luồn vào, lẻn vào
 • tẩy giun sán cho
 • bắt sâu, trừ sâu (ở luống rau...)
 • bò vào; lần vào, chui vào, luồn qua ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  1. to worm one's way through the bushes: luồn qua các bụi rậm
  2. to worm oneself into: lần vào
  3. to worm oneself into someone's favour: khéo lấy lòng ai
 • (kỹ thuật) ren (một vít)
 • (nghĩa bóng) moi
  1. to worm a secret out of someone: moi ở người nào một điều bí mật