Động từ của EDUCATION trong từ điển Anh Việt

educate (Động từ)

/ˈɛʤəˌkeɪt/

  • giáo dục, cho ăn học
  • dạy (súc vật...)
  • rèn luyện (kỹ năng...)