Động từ của GROWTH trong từ điển Anh Việt

grow (Động từ)

/ˈgroʊ/

 • mọc, mọc lên (cây cối); mọc mầm, đâm chồi nẩy nở
  1. rice plants grow well: lúa mọc tồi
  2. to be grown over with grass: cỏ mọc đầy lên
 • lớn, lớn lên (người)
  1. to grow into a beautiful girl: lớn lên trở thành một cô gái đẹp
  2. to find someone much grown: thấy ai chóng lớn quá
 • phát triển, tăng lên, lớn thêm
  1. our national economy is growing: nền kinh tế quốc dân của ta đang phát triển
  2. the crowd grows: đám đông tăng lên
 • dần dần trở thành, dần dần trở nên
  1. it's growing gark: trời tối dần
  2. to grow better: khá hơn lên
  3. to grow worse: xấu đi
  4. to grow old: già đi
  5. to grow smaller: bé đi
  6. to grow angry: nổi giận
  7. to grow sleep: buồn ngủ
  8. to grow weary of: chán ngấy (cái gì)
  9. he grows to like painting: hắn đâm ra thích vẽ
 • trồng (cây, hoa)
 • để (râu, tóc...) mọc dài
 • to grow down
  1. mọc ngược, mọc đầu xuống dưới
 • giảm đi, bớt đi, kém đi, nhỏ đi
 • to grow downwards
  1. giảm đi, bớt đi
 • to grow in
  1. mọc vào trong
 • dính vào, cáu vào, khắc sâu vào
 • ăn sâu vào
 • to grow on (upon)
  1. nhiễm sâu vào, thấm sâu vào; ngày càng ảnh hưởng đến
 • ngày càng thích hơn
  1. the piece of music grows upon me: càng nghe bản nhạc ấy tôi càng thấy thích
 • to grow out [of]
  1. nảy sinh ra từ, phát sinh ra từ
 • bỏ (thói quen)
  1. to grow out of a bad habit: bỏ một thói xấu
 • quá, vượt quá (khổ, cỡ)
  1. to grow out of knowledge: lớn quá không nhận ra được nữa
 • to grow to
  1. đạt tới, tới, lên tới
 • to grow up
  1. lớn lên, trưởng thành
 • nảy sinh; lan rộng, trở thành phổ biến (phong tục, tập quán...)
 • lớn lên
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày