Tính từ của MODERNITY trong từ điển Anh Việt

modern (Tính từ)

/ˈmɑːdɚn/

  • hiện đại
    1. modern science: khoa học hiện đại
  • cận đại
    1. modern history: lịch sử cận đại