Danh Từ của DESERVING trong từ điển Anh Việt

deserve (Danh Từ)

/dɪˈzɚv/