Nghĩa của cụm từ a goalkeeper can catch the ball trong tiếng Anh

 • A goalkeeper can catch the ball.
 • Thủ môn có thể bắt quả bóng đó.
 • The boys expressed a strong preference for ball.
 • Thằng nhóc rất mê trái banh.
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Hơn một tỉ người trên thế giới nói tiếng Trung Quốc.
 • He runs second.
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • Can I borrow some money?
 • Tôi có thể mượn một ít tiền không?
 • Can I bring my friend?
 • Tôi có thể mang theo bạn không?
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước
 • Can I have a receipt please?
 • Làm ơn cho tôi hóa đơn
 • Can I have the bill please?
 • Làm ơn đưa phiếu tính tiền
 • Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì bạn
 • Can I make an appointment for next Wednesday?
 • Tôi có thể xin hẹn vào thứ tư tới không?
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • Can I take a message?
 • Tôi có thể nhận một lời nhắn không?
 • Can I try it on?
 • Tôi có thể mặc thử không?
 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • Can it be cheaper?
 • Có thể rẻ hơn không?

Những từ liên quan với A GOALKEEPER CAN CATCH THE BALL

goalkeeper