affect

/əˈfɛkt/

 • Động từ
 • làm ảnh hưởng đến, làm tác động đến; chạm đến
  1. the frequent changes of weather affect his health: thời tiết thay đổi luôn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh ấy
  2. to affect someone's interests: chạm đến quyền lợi của ai
 • làm xúc động, làm cảm động, làm mủi lòng
  1. the news affected him deeply: tin đó làm anh ta rất xúc động
 • làm nhiễm phải, làm mắc (bệnh)
  1. to be affected by influenza: bị bệnh cúm
  2. to be affected by cold: bị cảm lạnh
 • (từ cổ,nghĩa cổ) (thường) dạng bị động
 • bổ nhiệm
  1. to be affected to a services: được bổ nhiệm làm một công việc gì
 • giả vờ, giả bộ, làm ra vẻ
  1. to affect ignorance: giả bộ dốt
  2. to affect the connoisseur: làm ra vẻ sành sỏi
 • có hình dạng, thành hình
  1. crystals affect geometrical shapes: tinh thể kết tinh lại thành những hình tinh học
 • dùng, ưa dùng, thích
 • to flashy clothes
  1. thích ăn mặc quần áo hào nhoáng
 • (từ cổ,nghĩa cổ) yêu dấu, âu yếm
 • Danh Từ
 • (tâm lý học) sự xúc động
 • Động từ
 • ảnh hưởng tới

Những từ liên quan với AFFECT

relate, modify, alter, impress, change, impinge, prevail, inspire, perturb, involve, influence, move, interest, disturb, induce