commit

/kəˈmɪt/

 • Động từ
 • giao, gửi, giao phó, uỷ nhiệm, uỷ thác
  1. to commit to someone's care: giao cho ai trông nom
 • bỏ tù, giam giữ, tống giam
  1. to commit somebody to prison: tống giam ai
  2. to commit a blunder: phạm sai lầm ngớ ngẩn
 • chuyển (một đạo luật...) cho tiểu ban xét (ở nghị viện)
 • hứa, cam kết
 • làm hại đến, làm liên luỵ; dính vào
  1. to commit someone's reputation: làm hại danh dự ai
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đưa (quân) đi đánh
  1. to commit troops to a war: đưa quân vào một cuộc chiến tranh
 • to commit to memory
  1. (xem) memory
 • to commit to writing
  1. ghi chép

Những từ liên quan với COMMIT

offer, hold, contravene, send, charge, invest, promise, give, complete, execute, engage, pull, allocate, accomplish