send

/ˈsɛnd/

 • Động từ
 • gửi, sai, phái, cho đi ((cũng) scend)
  1. to send word to somebody: gửi vài chữ cho ai
  2. to send a boy a school: cho một em nhỏ đi học
 • cho, ban cho, phù hộ cho, giáng (trời, Thượng đế...)
  1. send him victorioussend: trời phụ hộ cho nó thắng trận!
  2. to send a drought: giáng xuống nạn hạn hán
 • bắn ra, làm bốc lên, làm nẩy ra, toả ra
  1. to send a ball over the trees: đá tung quả bóng qua rặng cây
  2. to send smoke high in the air: làm bốc khói lên cao trong không trung
 • đuổi đi, tống đi
  1. to send somebody about his business: tống cổ ai đi
 • làm cho (mê mẩn)
  1. to send somebody crazy: làm ai say mê; (nhạc ja, lóng) làm cho mê li
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hướng tới, đẩy tới
  1. your question has sent me to the dictionary: câu hỏi của anh đã khiến tôi đi tìm từ điển
 • gửi thư, nhắn
  1. to send to worn somebody: gửi thư báo cho ai; gửi thư cảnh cáo ai
  2. to send to somebody to take care: nhắn ai phải cẩn thận
 • to send away
  1. gửi đi
 • đuổi di
 • to send after
  1. cho đi tìm, cho đuổi theo
 • to send down
  1. cho xuống
 • tạm đuổi, đuổi (khỏi trường)
 • to send for
  1. gửi đặt mua
 • nhắn đến, cho đi tìm đến, cho mời đến
  1. to send for somebody: nhắn ai tìm đến, cho người mời đến
  2. to send for somebody: nhắn ai đến, cho người mời ai
 • to send forth
  1. toả ra, bốc ra (hương thơm, mùi, khói...)
 • nảy ra (lộc non, lá...)
 • to send in
  1. nộp, giao (đơn từ...)
 • ghi, đăng (tên...)
  1. to send in one's name: đăng tên (ở kỳ thi)
 • to send off
  1. gửi đi (thư, quà) phái (ai) đi (công tác)
 • đuổi đi, tống khứ
 • tiễn đưa, hoan tống
 • to send out
  1. gửi đi, phân phát
 • toả ra, bốc ra (hương thơm, mùi, khói...)
 • nảy ra
  1. trees send out young leaves: cây ra lá non
 • to send round
  1. chuyền tay, chuyền vòng (vật gì)
 • to send up
  1. làm đứng dậy, làm trèo lên
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) kết án tù
 • to send coals to Newcastle
  1. (xem) coal
 • to send flying
  1. đuổi đi, bắt hối hả ra đi
 • làm cho lảo đảo, đánh bật ra (bằng một cái đòn)
 • làm cho chạy tan tác, làm cho tan tác
 • to send packing
  1. đuổi đi, tống cổ đi
 • to send someone to Jericho
  1. đuổi ai đi, tống cổ ai đi
 • to send to Coventry
  1. phớt lờ, không hợp tác với (ai)
 • gửi

Những từ liên quan với SEND

relay, forward, shoot, assign, post, grant, ship, express, fire, issue, move, drop, commit, circulate, dispatch