gift

/ˈgɪft/

 • Danh Từ
 • sự ban cho, sự cho, sự tặng
  1. I would not take (have) it at a gift: không cho tôi cũng lấy
 • quà tặng, quà biếu
  1. birthday gifts: quà tặng vào dịp ngày sinh
 • tài, thiên tài, năng khiếu
  1. a gift for poetry: tài làm thơ
  2. the gift of the gab: tài ăn nói
 • Động từ
 • tặng, biếu, cho
 • ban cho, phú cho