Gutsy | Nghĩa của từ gutsy trong tiếng Anh

/ˈgʌtsi/

  • Tính từ
  • gan góc, dũng cảm
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày