link

/ˈlɪŋk/

 • Danh Từ
 • đuốc, cây đuốc
 • mắt xích, vòng xích, khâu xích
 • mắt dây đạc (= 0, 20 m)
 • (số nhiều) khuy cửa tay
 • mắt lưới; mắt áo sợi dệt, mắt áo sợi đan
 • mối liên lạc; chỗ nối; vật để nối
 • Động từ
 • nối, nối lại với nhau, kết hợp lại, liên kết lại, liên hợp lại
 • khoác (tay)
 • kết hợp, liên kết; bị ràng buộc