need

/ˈniːd/

 • Danh Từ
 • sự cần
  1. if need be: nếu cần
  2. in case of need: trong trường hợp cần đến
  3. there is no need to hury: không cần gì phải vội
  4. to have of something; to stand (to be) in need of something: cần cái gì
 • tình cảnh túng thiếu; lúc khó khăn, lúc hoạn nạn
  1. to feel the pinch of need: cảm thấy sự gieo neo của túng thiếu
 • thứ cần dùng nhu cầu
  1. can earn enough to satisfy one's needs: có thể kiến đủ để thoả mãn tất cả những nhu cầu cho cuộc sống của mình
 • (số nhiều) sự đi ỉa, sự đi đái
  1. to do one's needs: đi ỉa, đi đái
 • Động từ
 • cần, đòi hỏi
  1. do you need any help?: anh có cần sự giúp đỡ không?
  2. this question needs a reply: câu hỏi này đòi hỏi phải được trả lời
  3. this house needs repair: cái nhà này cần sửa chữa
 • cần
  1. every work needs to be dome with care: mọi việc đều cần được làm cẩn thận
  2. you need not have taken tje trouble to bring the letter: đáng lẽ anh không cần phải mang bức thư đến
  3. I come?: tôi có cần đến không?
 • cần thiết
  1. it needs not: cái đó không cần thiết
 • lâm vào cảnh túng quẫn; gặp lúc hoạn nạn