physical

/ˈfɪzɪkəl/

 • Tính từ
 • (thuộc) vật chất
  1. physical force: sức mạnh vật chất
 • (thuộc) khoa học tự nhiên; theo quy luật khoa học tự nhiên
  1. physical explanations of miracles: cách giải thích những điều huyền diệu dựa theo khoa học tự nhiên
  2. physical geography: địa lý tự nhiên
 • (thuộc) vật lý; theo vật lý
  1. physical experiment: thí nghiệm vật lý
 • (thuộc) thân thể, (thuộc) cơ thể, của thân thể
  1. physical exercises: thể dục
  2. physical strength: sức mạnh của cơ thể
 • physical jerks
  1. (xem) jerk

Những từ liên quan với PHYSICAL

corporeal, gross, solid, palpable, objective, real, sensible, brute, phenomenal, natural, personal