ream

/ˈriːm/

 • Danh Từ
 • ram giấy
 • (thông tục), ((thường) số nhiều) rất nhiều giấy, hàng tập
  1. to write reams to someone: viết cho ai rất nhiều thư
  2. reams and reams of verse: hàng tập thơ
 • Động từ
 • (kỹ thuật) khoan rộng thêm, khoét rộng thêm
 • đập bẹt cạnh, bẻ cạnh xuống (vỏ đạn...)
 • đục rộng (đường nối...) để xảm (thuyền, tàu)

Những từ liên quan với REAM

bunch, bundle, much, stockpile, profusion, jumble, cluster, mint, stack, batch, mountain