sum

/ˈsʌm/

 • Danh Từ
 • tổng số; (toán) tổng
  1. the sum of two and three is five: tổng của hai và ba là năm
 • số tiền
  1. a round sum: một số tiền đáng kể
 • nội dung tổng quát
  1. the sum and substance of his objections is this: nội dung tổng quát và thực chất những lời phản đối của anh ta là điều này
 • bài toán số học
  1. to be good at sums: giỏi toán
 • in sum
  1. nói tóm lại
 • Động từ
 • cộng
 • phát biểu ý kiến về tính nết (của ai)
 • cộng lại
 • to sum up
  1. tóm tắt, tổng kết (ý kiến...)
 • kết luận (một vụ kiện)