serpentine

/ˈsɚpənˌtiːn/

 • Tính từ
 • (thuộc) rắn; hình rắn
 • quanh co, uốn khúc, ngoằn ngoèo
 • thâm độc, nham hiểm
 • uyên thâm
  1. serpentine wisdom: học thức uyên thâm
 • Danh Từ
 • (khoáng chất) Xecpentin
 • (kỹ thuật) ống ruột gà, ống xoắn
 • Động từ
 • bò ngoằn ngoèo, đi quanh co, lượn khúc

Những từ liên quan với SERPENTINE

slick, slinky, shrewd, curved, cunning, indirect, crafty, foxy, circuitous, clever, artful, sinuous, snaky