sorry to bother you

 • Sorry to bother you
 • Xin lỗi làm phiền bạn
 • I don't want to bother you
 • Tôi không muốn làm phiền bạn
 • I’m sorry for calling you so late at night.
 • Xin lỗi vì đã gọi điện trễ thế này.
 • I'm sorry, we're sold out
 • Tôi rất tiếc, chúng tôi hết hàng
 • I'm sorry
 • Tôi rất tiếc
 • Sorry, I didn't hear clearly
 • Xin lỗi, tôi nghe không rõ
 • Sorry, I don't have a pencil
 • Xin lỗi, tôi không có bút chì
 • Sorry, I think I have the wrong number
 • Xin lỗi, tôi nghĩ tôi gọi nhầm số
 • Sorry, we don't accept credit cards
 • Xin lỗi, chúng tôi không nhận thẻ tín dụng
 • Sorry, we don't have any vacancies
 • Xin lỗi, chúng tôi không còn phòng trống
 • Sorry, we don't have any
 • Xin lỗi, chúng tôi không có cái nào
 • Sorry, we only accept Cash
 • Xin lỗi, chúng tôi chỉ nhận tiền mặt
 • I’m sorry, there are no tickets lef in the front rows
 • Xin lỗi, không còn vé ở những hàng trước
 • I’m sorry, but we have nothing closer
 • Xin lỗi chúng tôi không có vé ngồi gần sân khấu
 • Sorry, sold out
 • Xin lỗi, chúng tôi hết sạch hàng
 • I just received your report on the new project. I’m sorry, but it’s not what I want.
 • Tôi vừa nhận được báo cáo của cô về đề án mới. Rất tiếc nhưng đó không phải là những gì tôi muốn.
 • We were sorry for this delay.
 • Chúng tôi rất tiếc vì sự chậm trễ này.
 • I’m sorry, but I have another appointment.
 • Xin lỗi nhưng tôi có một cuộc hẹn khác.
 • I’m sorry for bring up my resignation at this moment, but I’ve decided to study aboard.
 • Tôi xin lỗi vì đã nộp đơn thôi việc vào lúc này nhưng tôi đã quyết định đi du học.
 • Sorry for bothering!
 • Xin lỗi vì đã làm phiền

Những từ liên quan với SORRY TO BOTHER YOU