steady

/ˈstɛdi/

 • Tính từ
 • vững, vững chắc, vững vàng
  1. steady as a rock: vững như bàn thạch
 • điều đặn, đều đều
  1. to go at a steady pace: đi đều bước
  2. to require a steady light: cần ánh sáng đều
  3. a steady rise in prices: giá cả cứ lên đều đều
  4. a steady gaze: cái nhìn chằm chằm không rời
 • kiên định, không thay đổi
  1. to be steady in one's principles: kiên định trong nguyên tắc
 • vững vàng, bình tĩnh, điềm tĩnh
  1. steady nerves: tinh thần vững vàng, cân não vững vàng
 • đứng đắn, chính chắn
 • steady!
  1. hãy bình tĩnh!, không nên vội vã!
 • steady on!
  1. thôi! dừng lại!
 • keep her steady!
  1. (hàng hải) hãy giữ hướng đầu tàu!, không đổi hướng đầu tàu!
 • Động từ
 • làm cho vững, làm cho vững chắc, làm cho vững vàng
  1. to steady a table: chêm bàn cho vững
 • làm cho kiên định
  1. hatred will steady him: lòng căm thù sẽ làm cho anh ta kiên định
 • trở nên vững vàng, trở nên vững chắc
 • trở nên kiên định
 • Danh Từ
 • (kỹ thuật) bệ bỡ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người yêu chính thức