working

/ˈwɚkɪŋ/

 • Danh Từ
 • sự làm việc, sự làm
 • sự lên men, sự để lên men (rượu, bia)
 • (kỹ thuật) sự hoạt động, sự chuyển vận, sự vận hành, sự dùng (máy móc)
 • sự khai thác (mỏ)
 • (số nhiều) công trường, xưởng
 • (y học) tác dụng, công dụng (của thuốc)
 • sự nhăn nhó (mặt)
 • Tính từ
 • lao động, công nhân, vô sản
 • dùng để làm việc
  1. working clothes: quần áo đi làm
 • công, làm việc
  1. working day: ngày làm việc
 • (kỹ thuật) chạy, hoạt động
  1. working order: tình trạng chạy được
 • (tài chính) luân chuyển; kinh doanh
  1. working catital: vốn luân chuyển
  2. working expenses: chi phí kinh doanh
 • đủ, vừa đủ; có hiệu lực, có giá trị
  1. a working majority: đa số vừa đủ để thắng (trong một cuộc bầu cử)
 • có thể chấp nhận, thừa nhận được
  1. working theory: lý thuyết có thể chấp nhận được

Những từ liên quan với WORKING

practical, dynamic, engaged, hot, going, running, live, alive, moving