Danh Từ của ACCEPTABLE trong từ điển Anh Việt

acceptance (Danh Từ)

/ɪkˈsɛptəns/

 • sự nhận, sự chấp nhận, sự chấp thuận
 • sự thừa nhận, sự công nhận
 • sự hoan nghênh, sự tán thưởng, sự tán thành; sự tin
  1. his statement will not find acceptance: lời tuyên bố của ông ta sẽ không được ai tin
 • (thương nghiệp) sự nhận thanh toán (hoá đơn); hoá đơn được nhận thanh toán
  1. general acceptance: sự nhận thanh toán không cần có điều kiện
  2. qualified acceptance: sự nhận thanh toán có điều kiện
 • acceptance of persons
  1. sự thiên vị
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày