clutter

/ˈklʌtɚ/

 • Danh Từ
 • tiếng ồn ào huyên náo
 • sự lộn xộn, sự hỗn loạn
  1. to be in a clutter: mất trật tự, lôn xộn
 • sự mất bình tĩnh
 • Động từ
 • ((thường) + up) làm bừa bộn, làm lộn xộn
  1. a desk cluttered up with books and paper: bàn bừa bộn những sách và giấy
 • cản trở, làm tắc nghẽn (đường sá)
  1. to clutter traffic: cản trở sự đi lại
 • quấy phá; làm ồn ào huyên náo; làm hỗn loạn

Những từ liên quan với CLUTTER

dirty, litter, snarl, shuffle, chaos, disorder, jumble, scramble, mélange, muddle, hodgepodge, rummage