litter

/ˈlɪtɚ/

 • Danh Từ
 • rác rưởi bừa bãi
 • ổ rơm (cho súc vật)
 • lượt rơm phủ (lên cây non)
 • rơm trộn phân; phân chuồng
 • lứa đẻ chó, mèo, lợn)
 • kiệu, cáng (để khiêng người bệnh, người bị thương)
 • Động từ
 • rải ổ (cho súc vật)
 • vứt rác rưởi bừa bãi lên; bày bừa lên
 • đẻ (chó, mèo, lợn...)

Những từ liên quan với LITTER

garbage, hash, clutter, rubbish, muck, junk, shuffle, rash, detritus, jungle, scatter, muddle, hodgepodge, mishmash, rummage