discredit

/dɪsˈkrɛdət/

 • Danh Từ
 • sự mang tai mang tiếng, sự mất uy tín, sự mất thể diện; điều làm mang tai mang tiếng, điều làm mất uy tín, điều làm mất thể diện
  1. to bring into discredit: làm mang tai mang tiếng, làm mất uy tín
 • sự nghi ngờ, sự thiếu tin tưởng
  1. to throw discredit upon something: nghi ngờ cái gì
 • (thương nghiệp) sự mất tín nhiệm
 • Động từ
 • làm mang tai mang tiếng, làm mất uy tín, làm mất thể diện
 • không tin
 • làm mất tín nhiệm

Những từ liên quan với DISCREDIT

distrust, defame, disgrace, reject, exposé, ruin, shoot, smear, disparage, disprove, explode, degrade, destroy