reject

/rɪˈʤɛkt/

 • Danh Từ
 • vật bị loại, vật bỏ đi, vật không được chọn
 • người bị loại (trong kỳ tuyển quân...), người bị đánh hỏng thi
 • (thương nghiệp) phế phẩm
 • Động từ
 • không nhanh, không chấp thuận, bác bỏ
  1. to reject someone's demand: bác bỏ yêu câu của ai
 • loại ra, bỏ ra; đánh hỏng (thí sinh)
 • từ chối không tiếp (ai)
 • mửa, nôn ra