grasp

/ˈgræsp/

 • Danh Từ
 • sự túm lấy, sự níu lấy, sự ôm ghì
 • quyền lực
  1. within one's grasp: có thể nắm lấy được; trong phạm vi quyền lực
 • sự nắm được, sự hiểu thấu
  1. to have a through grasp of a problem: hiểu triệt để một vấn đề, nắm vững vấn đề
  2. a problem within one's grasp: vấn đề có thể hiểu được
  3. a problem beyond one's grasp: vấn đề ngoài sự hiểu biết của mình
 • cán, tay cầm
 • Động từ
 • nắm, chắc, túm chặt, ôm chặt
  1. to grasp somebody's hand: nắm lấy tay ai, bắt tay ai
 • nắm được, hiểu thấu (vấn đề...)
  1. to grasp firmly: nắm vững
  2. to grasp somebody's meaning: hiểu được ý ai
 • (+ at) chộp lấy, giật lấy, cố nắm lấy
  1. to grasp at on opportunity: chộp lấy cơ hội
 • grap all, lose all
  1. ôm đồm làm hỏng việc; tham thì thâm
 • to grasp the nettle
  1. (xem) nettle