i like to watch tv

 • Do you like to watch TV?
 • Bạn có thích xem tivi không?
 • He said you like to watch movies
 • Anh ta nói bạn thích xem phim
 • I like to watch TV
 • Tôi thích xem tivi
 • Would you like to watch TV?
 • Bạn muốn xem tivi không?
to, TV, watch, I, like
 • I lost my watch
 • Tôi bị mất đồng hồ
 • My watch has been stolen
 • Đồng hồ tôi đã bị đánh cắp
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Do you like the book?
 • Bạn có thích quyển sách này không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • Does he like the school?
 • Anh ta có thích trường đó không?
 • He doesn't look like a nurse
 • Anh ta trông không giống một y tá
 • He likes juice but he doesn't like milk
 • Anh ta thích nước trái cây nhưng anh ta không thích sữa
 • How much would you like?
 • Bạn muốn bao nhiêu?
 • I don't like him
 • Tôi không thích anh ta
 • I don't like it
 • Tôi không thích nó
 • I like her
 • Tôi thích cô ta
 • I like it
 • Tôi thích nó
 • I like Italian food
 • Tôi thích thức ăn Ý

Những từ liên quan với I LIKE TO WATCH TV