Nghĩa của cụm từ is there a restaurant in the hotel trong tiếng Anh

 • Is there a restaurant in the hotel?
 • Trong khách sạn có nhà hàng không?
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • There's a restaurant near here
 • Có một nhà hàng gần đây
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Hơn một tỉ người trên thế giới nói tiếng Trung Quốc.
 • He runs second.
 • Do you know how to get to the Marriott Hotel?
 • Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
 • I'd like the number for the Hilton Hotel please
 • Tôi muốn số điện thoại của khách sạn Hilton, xin vui lòng
 • Let's meet in front of the hotel
 • Chúng ta hãy gặp nhau trước khách sạn
 • Outside the hotel
 • Bên ngoài khách sạn
 • Take me to the Marriott Hotel
 • Đưa tôi tới khách sạn Marriott
 • What's the charge per night (hotel)?
 • Giá bao nhiêu một đêm (Khách sạn)?
 • Since my graduation from the school, I have been employed in the Green Hotel as a cashier.
 • Từ khi tốt nghiệp, tôi làm thu ngân tại khách sạn Green.
 • It’s just the appointment at the lobby of International Hotel.
 • Đó chỉ là cuộc hẹn ở sảnh khách sạn Quốc Tế.
 • Can you recommend a good restaurant?
 • Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon không?
 • Have you eaten at that restaurant?
 • Bạn đã ăn ở nhà hàng này chưa?
 • I was about to leave the restaurant when my friends arrived
 • Tôi sắp rời nhà hàng khi những người bạn của tôi tới
 • I'd like to eat at 5th street restaurant
 • Tôi muốn ăn ở nhà hàng trên đường số 5
 • That restaurant is not expensive
 • Nhà hàng đó không đắt

Những từ liên quan với IS THERE A RESTAURANT IN THE HOTEL

is, the
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày