is there a store near here

 • Is there a store near here?
 • Có cửa hàng gần đây không?
 • There's a restaurant near here
 • Có một nhà hàng gần đây
 • Do you know where there's a store that sells towels?
 • Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm không?
 • I'd like a table near the window
 • Tôi muốn một phòng gần cửa sổ
 • It's near the Supermarket
 • Nó gần siêu thị
 • Near the bank
 • Gần ngân hàng
 • The book is near the table
 • Quyển sách ở gần cái bàn
 • I went to the supermarket, and then to the computer store
 • Tôi tới siêu thị rồi tới cửa hàng máy tính
 • I'd like to go to the store
 • Tôi muốn đến cửa hàng
 • What time does the store open?
 • Mấy giờ cửa hàng mở cửa?
 • When I went to the store, they didn't have any apples
 • Khi tôi tới cửa hàng, họ không có táo
 • Our store has a special department to handle customer complaints.
 • Cửa hàng chúng tôi có một bộ phận chuyên giải quyết những khiếu nại của khách hàng.
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • There are many people here
 • Ở đây có nhiều người
 • There are many well-known historic sites around here
 • Gần đây có rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng
 • How many flights are there from here to Phu Quoc Island every week?
 • Mỗi tuần có mấy chuyến bay đến đảo Phú Quốc?
 • Hi there, my name is Terry. You’re new around here, huh?
 • Xin chào, tên tôi là Terry. Anh là người mới ở đây phải không?
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • Are you here alone?
 • Bạn ở đây một mình hả?

Những từ liên quan với IS THERE A STORE NEAR HERE

store