sundries

/ˈsʌndriz/

  • Danh từ số nhiều
  • đồ lặt vặt, những thứ lặt vặt