telegraph

/ˈtɛləˌgræf/

  • Danh Từ
  • máy điện báo
  • Động từ
  • đánh điện, gửi điện
  • (thông tục) ra hiệu