wrong

/ˈrɑːŋ/

 • Tính từ
 • xấu, không tốt, tồi
   1. it is wrong to speak ill of one's companion: nói xấu bạn là không tốt
 • trái, ngược
   1. in the wrong sense: trái chiều, ngược
    the wrong side: mặt trái
    wrong side foremost: ngược, trước ra sau
    wrong side out: trái, trong ra ngoài
    wrong side up: ngược, trên xuống dưới
 • sai, không đúng, lầm; trái lý, sai trái
   1. my watch is wrong: đồng hồ tôi không đúng
    wrong use of a word: sự dùng từ sai
    to be wrong: trái lý, sai
 • không ổn
   1. there is something wrong with him: anh ta có điều gì không ổn
    what's wrong with that?: được cả, không có gì không ổn phải không?
 • to be on the wrong side of forty
   1. (xem) side
 • to be in the wrong box
   1. (xem) box
 • to have (get) hold of the wrong end of the stick
   1. có ý nghĩ hoàn toàn lầm; có cảm tưởng hoàn toàn lầm
 • on the wrong foot
   1. (thể dục,thể thao) trái chân, tréo giò
 • Trạng Từ
 • sai, không đúng, không đáng, bậy
   1. to do a sum wrong: làm sai một bài tính
 • lạc
   1. to lead someone wrong: dẫn ai lạc đường
 • to get in wrong with someone
   1. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị ai ghét
 • to get someone in wrong
   1. làm cho ai mất tín nhiệm; làm cho ai bị ghét bỏ
 • to go wrong
   1. lạc đường, lầm đường
 • (kỹ thuật) hỏng, không chạy (máy)
 • (thương nghiệp) không chạy, tiến hành không tốt
 • (nghĩa bóng) trở nên xấu, hỏng đi
 • (nghĩa bóng) sa ngã, lầm lạc
 • Danh Từ
 • điều xấu, điều không tốt, mặt xấu, cái xấu
   1. to make wrong right: làm cho cái xấu thành tốt
    to know right from wrong: biết phân biệt phải trái
 • điều sai trái, điều bất công
   1. to be in the wrong: trái
    to put someone in the wrong: đổ cái sai cho ai
 • (pháp lý) điều thiệt hại, điều tổn hại
   1. to do somebody wrong: làm hại ai
 • Động từ
 • làm hại, làm thiệt hại (người nào)
 • đối đãi bất công (với người nào)
 • chụp mũ, gán cho những động cơ không tốt