agreement

/əˈgriːmənt/

 • Danh Từ
 • hiệp định, hiệp nghị
 • hợp đồng, giao kèo
 • sự bằng lòng, sự tán thành, sự đồng ý, sự thoả thuận
  1. by mutural agreement: theo sự thoả thuận chung
 • sự phù hợp, sự hoà hợp
  1. to be in agreement with: bằng lòng, thoả thuận, tán thành, đồng ý; phù hợp với, thống nhất với
  2. individualism in not in agreement with the common interests: chủ nghĩa cá nhân không phù hợp với ích lợi chung
 • (ngôn ngữ học) sự hợp (cách, giống, số...)
  1. to come to an agreement: đi đến sự thoả thuận; đi đến ký kết một hiệp định
 • to enter into an agreement with somebody
  1. ký kết một hợp đồng với ai
 • executive agreement
  1. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bản hiệp định ký kết giữa tổng thống (Mỹ) với chính phủ một nước khác không cần thông qua thượng nghị viện
 • to make an agreement with
  1. thoả thuận với; ký kết một hợp đồng với