bold

/ˈboʊld/

 • Tính từ
 • dũng cảm, táo bạo, cả gan
 • trơ trẽn, trơ tráo, liều lĩnh
 • rõ, rõ nét
  1. the bold outline of the mountain: đường nét rất rõ của quả núi
 • dốc ngược, dốc đứng
  1. bold coast: bờ biển dốc đứng
 • as bold as brass
  1. mặt dày, mày dạn, trơ tráo như gáo múc dầu
 • to make [so] bold [as] to
  1. đánh liều, đánh bạo (làm việc gì)
 • to put a bold face on sommething
  1. (xem) face