do you think its going to rain tomorrow

 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • Is it suppose to rain tomorrow?
 • Ngày mai trời có thể mưa không?
 • It's suppose to rain tomorrow
 • Trời có thể mưa ngày mai
 • Do you think it'll rain today?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • John is going on vacation tomorrow
 • Ngày mai John sẽ đi nghỉ mát
 • She's going with me tomorrow
 • Cô ta sẽ đi với tôi ngày mai
 • it's not suppose to rain today
 • Hôm nay có lẽ không mưa
 • Are you working Tomorrow?
 • Ngày mai bạn có làm việc không?
 • See you tomorrow
 • Gặp bạn ngày mai
 • I am so happy to have you as the guide of Da Lat our tour tomorrow
 • Tôi rất vui vì ngày mai cô làm hướng dẫn cho đoàn chúng tôi tới Đà Lạt.
 • His family is coming tomorrow
 • Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai
 • I'm leaving Tomorrow
 • Ngày mai tôi sẽ đi
 • What will the weather be like tomorrow?
 • Ngày mai thời tiết thế nào?
 • Is it possible to get tickets for tomorrow evening?
 • Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ?
 • We shall go on with our discussion in detail tomorrow.
 • Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết hơn vào ngày.
 • 30 không? Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?

Những từ liên quan với DO YOU THINK ITS GOING TO RAIN TOMORROW

going, its, rain