Importune | Nghĩa của từ importune trong tiếng Anh

/ˌɪmpɚˈtuːn/

  • Động từ
  • quấy rầy, nhũng nhiễu; đòi dai, nài nỉ
  • gạ gẫm (gái làm tiền)
  • (từ hiếm,nghĩa hiếm) thúc bách, giục giã

Những từ liên quan với IMPORTUNE

hound, pray, plead, invoke, appeal, pester, implore, nag, solicit, crave, beset, sell, beseech, persuade, besiege
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày