member

/ˈmɛmbɚ/

 • Danh Từ
 • (sinh vật học) chân, tay, chi
 • bộ phạn (của một toàn thể)
 • thành viên, hội viên
  1. a member of the Vietnam Workers' Party: đảng viên đảng Lao động Việt-nam
 • vế (của một câu, một phương trình)
 • unruly member
  1. cái lưỡi
 • Động từ
 • thành viên
 • Hội viên